Privacy Verklaring
Bedrijfsnaam:       Administratie- en advieskantoor Ranu
Adres:                  Hofwijckstraat 38
1055GH Amsterdam
FG:                       Dhr. W.E.A. Nohar
Versie:                  2018.01
 
 
Inleiding
Deze verklaring is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).
De AVG is vanaf 25 mei de enige privacywet, waar mensen zich direct op kunnen beroepen. Deze nieuwe wet brengt strenge eisen met zich mee die zich vooral vertalen naar een grote hoeveelheid compliance-regels. Doordat Administratie- en Advieskantoor Ranu regelmatig privacygevoelige informatie onder ogen krijgt tijdens de uitvoering van haar dienstverlening is de AVG op haar van toepassing.
Tijdens de uitvoering van haar dienstverlening heeft Administratie- en Advieskantoor Ranu te maken met verschillende wetgevingen waar zij zich aan dient te conformeren. In het kader van de AVG heeft Administratie- en advieskantoor Ranu te maken met de verwerking van uw persoonsgegevens en dient zij zich aan de richtlijnen van de AVG te conformeren.
 
In deze verklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
 
Te verwerken persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

- NAW-gegevens;
- Functie contactpersonen;
- Geboortedatum en –plaats; 
- Geslacht;
- Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;
- Kopie identiteitsbewijzen;
- Burgerservicenummer;
- Leeftijd;
- Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn;
- Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);
- Bankrekeningnummer; 

De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking
In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

- Communicatie en informatievoorziening;
- Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening welk in uw overeenkomst staat omschreven;
- Om invulling te geven aan verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke bepalingen;
- De verbetering van onze diensten;
- Facturering en incasso

Bovenstaande betekent concreet dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om berichten over onze diensten te sturen, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor eigen markt- of andere onderzoeksdoeleinden. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.
 
Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.
 
Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. 
Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. 
Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.
 
Bewaartermijnen
Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).
 
Beveiliging
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.  Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.
 
Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.
 
Datalekken
Als er sprake is van een datalek aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen de wettelijke termijnen nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.
 
Klachten  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
 
Wijziging privacyverklaring
Indien er wijzigingen plaatsvinden in onze privacybeleid brengen wij u via de e-mail hiervan op de hoogte. Op onze website plaatsen wij telkens de meest recente versie van onze privacyverklaring die van toepassing is op onze dienstverlening.
 
Vragen
Binnen ons kantoor is dhr. W.E.A. Nohar onze functionaris gegevensbescherming. Indien u vragen hebt aangaande dit onderwerp kunt u ons bereiken via de e-mail (info@ranu.nl), via de telefoon (+31206714933) en via whatsapp (+31681959999).